Attila KIM

 • Attila KIM, originar din Târgu-Mureş, a studiat arhitectura la Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, beneficiind de burse de studii în Slovacia, Ungaria, Statele Unite ale Americii şi Olanda. A urmat studiile de masterat în domeniul reabilitării patrimoniului construit, în cadrul Universităţii Babes Bolyai, Cluj-Napoca şi studii doctorale (DLA) în cadrul Universității de Artă Moholy Nagy, Budapesta, Ungaria. A beneficiat și de o bursă de cercetare de la New Europe College, Bucureşti.

  Attila KIM a fost distins de Aspen Institute România pentru contribuţia adusă patrimoniului cultural cu Arts and Society Leadership Award 2016. Este câştigatorul a opt premii şi şase nominalizări în cadrul Bienalei de Arhitectură Bucureşti (edițiile 2006, 2008, 2010, 2014, 2018), câştigător a cinci premii şi sapte nominalizări în cadrul Premiilor Ordinului Arhitectilor Transilvania (ediția 2007, 2009, 2013, 2015, 2017); câştigător a două premii Arhitext; nominalizat pentru premiul de arhitectură contemporană Iakov Chernikhov, Moscova; nominalizat de trei ori pentru premiul de arhitectură contemporană al Uniunii Europene, premiul Mies van der Rohe la ediţiile 2009, 2011 şi 2017.

  A fost membru al juriului pentru Pavilionul României la Bienala de Artă de la Veneția, Italia (2017, 2019); Pavilionul României la Bienala de Arhitectura de la Veneția, Italia (2010, 2016, 2018); BETA - Timișoara Architecture Biennial (2018); Noul MNIR - Renovarea și Extinderea Muzeului Național de Istorie, Bucuresti (2016); ; Anuala de Arhitectura Mures (2015); Arhitectura 6 (2014); Anuala de Arhitectură Bucureşti (2013); Reamenajarea Parcului Livada Poștei, Brasov (2010) şi Anuala de Arhitectură Timişoara (2008).

  Este membru fondator al biroului de arhitectură Studio Kim Bucsa Diaconu (SKBD) - 2005, membru fondator Lundi Et Demi - 2009 iar din 2012 până în prezent îşi desfăşoară activitatea la Attila KIM • architects.

 • Attila KIM, born in Târgu-Mureş, studied architecture at the Technical University of Cluj-Napoca, Romania, with student scholarships in Slovakia, Hungary, the United States of America and the Netherlands.He has postgraduate studies on Historic Building Conservation at Babes Bolyai, Cluj-Napoca and doctoral studies at the The Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary. He benefited of a research scholarship at the New Europe College, Bucharest..

  Attila KIM was awarded by the Aspen Institute Romania for his contribution to the cultural heritage with the Arts and Society Leadership Award 2016. He is the winner of 8 awards and 6 nominations at the Bucharest Architecture Biennial (2006, 2008, 2010, 2014, 2018 editions), winner of 5 prizes and 7 nominations at the Order of Architects Transylvania Awards (2007, 2009, 2013, 2015, 2017 editions); winner of two Arhitext awards; nominee for the Iakov Chernikhov Contemporary Architecture Award, Moskow. 3rd time nominee for the contemporary architecture prize of the European Union, Mies van der Rohe Awards - editions 2009, 2011 and 2017.

  He was a member of the jury for the Romanian Pavilion at the Venice Art Biennial, Italy (2017,2019); the Romanian Pavilion at the Venice Architecture Biennial, Italy (2010, 2016, 2018); BETA - Timișoara Architecture Biennial (2018); New MNIR - The Renovations and Extensions of the National History Museum, Bucharest (2016); Mureş Architecture Annual (2015); Architecture 6 (2014); Bucharest Architecture Annual (2013); The Refurbishment of Livada Park, Brasov (2010) and Timişoara Architecture Biennial (2008).

  He is a founding partner of the architecture office Studio Kim Bucsa Diaconu (SKBD) - 2005, founding member of Lundi Et Demi - 2009 and from 2012 he works at Attila KIM • architects.


FEDERICO D’ASCANIO

 • Federico D’Ascanio este urbanist specializat în restaurare urbană. A lucrat la proiecte de reabilitare urbană în echipe pluridisciplinare şi participând atât ca profesor cât şi ca practician în proiecte ample de reabilitare şi restructurare urbană,i consolidare şi restaurare monumente istorice în special după cutremurul care a distrus oraşul L’Aquila. Proiectele cuprind intervenţii punctuale, dar şi strategii cu impact cultural, social şi comunitar, atât la nivel urban cât şi la nivel regional.

  A absolvit studiile de Inginerie în Construcții în 2001 la Universitatea din L’Aquila cu teza experimentală în “Elemente de planificare strategică şi structură urbană” urmând apoi studiile doctorale cu tema Recuperarea, proiectarea şi protecţia aşezărilor şi teritoriilor cu valoare istorică şi peisageră (de secolul XVIII) - Planificare strategică şi structurală. Din 2002 până în prezent predă şi este parte din echipa de cercetare a Departamentului de Arhitectură şi Planificare Urbană a Facultăţii de Inginerie,L'Aquila.

  Din 1998 este partener al Institutului Naţional de Urbanism, regiunea Abruzzo cu care colaborează în mod activ la studierea şi cercetarea pe tema planificării teritoriale. Din 2011 devine membru al Consiliului Executiv Regional al Regiunii Abruzzo şi Molise. În calitate de membru, din 2013 devine responsabil ”Articolazione Provinciale di L'Aquila” din cadrul institutului pentru zona Abruzzo şi Molise.

 • Federico D’Ascanio is an urbanist specialized in urban rehabilitation. He worked on projects in pluridisciplinary teams and participates as a professor and as a practitioner in complex urban rehabilitation and restructuring, consolidation and restoration of historical monuments, especially after the earthquake that destroyed the city of L’Aquila. The projects consist of punctual interventions but also strategies with cultural, social and communitarian impact, on an urban and regional level.

  Federico D’Ascanio has a degree in Building Engineering obtained in 2001 at the University of L'Aquila with an experimental thesis in Urban Planning Technique entitled: "Elements of Strategic Planning and urban Structure" and a PhD in Recuperation,design and protection of the settlement and territorial contexts of high environmental and landscape value (XVIII century) with the thesis entitled : "Strategic and Structural Planning". Since 2002 he collaborates in teaching and research at the Department of Architecture and Urban Planning of the Faculty of Engineering, L'Aquila.

  Since 1998 he is a partner of the National Urbanism Institute, Abruzzo region, collaborating actively in the study and research on territorial planning. Since 2011 he is a member of the Regional Executive Council for Abruzzo and Molise region. As a member, he becomes responsible for ”Articolazione Provinciale di L'Aquila” of the Institutului for Abruzzo and Molise region


EUGEN VAIDA

 • Eugen Vaida este arhitect cu o bogată activitate în salvgardarea și promovarea patrimoniului din mediul rural din România.

  În domeniul patrimoniului a construit, a inițiat și dezvoltat prin Asociația Monumentum o serie de proiecte de conservare și educație în strânsă legătură cu comunitățile locale din mediul rural.

  Cel mai cunoscut proiect al asociaţiei este Ambulanța pentru monumente, un program al cărui principal susținător este ASR Prințul de Wales și care urmărește punerea în siguranță a monumentelor istorice degradate cu ajutorul comunităților locale, a voluntarilor, a meșterilor și sub supravegherea specialiștilor.

  O gamă largă a preocupărilor sale se îndreaptă spre formarea arhitecților și a studenților arhitecți în domeniul meșteșugurilor tradiționale și a celor emergente pentru a identifica soluții de îmbunătățire a confortului de locuire plecând de la resursele locale.

  Ca membru al Grupului Rural al Ordinului Arhitecților din România a inițiat și sprijinit realizarea unor îndrumare de proiectare contextuală pentru o mare parte din zonele etnografice ale României şi lansarea unei sesiuni speciale de finanțare a școlilor de vară de arhitectură.

  În prezent este membru în numeroase comisii de avizare ale intervențiilor în zone istorice cu fond construit valoros.

 • Eugen Vaida is an architect actively involved in safeguarding and promoting heritage in rural areas in Romania. In the field of built heritage, he initiated and developed through Monumentum Association a series of conservation and education projects strongly connected with the local communities in rural areas.

  The most popular project is Ambulance for Monuments, a program that has as a primary sponsor HRH Prince of Wales and has as a main goal is to put degraded built heritage in safety with the help of local communities, volunteers, craftsmen under the guidance of specialists.

  A wide range of his preoccupations go into forming architecture students and architects in traditional and emergent craftsmanship in order to identify solutions for improving living comfort with local materials.

  As a member of the Rural Group of the Romanian Order of Architects he initiated and supported the making of a guide for contextual design for a large part of the ethnographic areas of Romania and the launch of a special financing session of architecture summer schools.

  In the present he is a member of several commissions for the approvals of interventions in historical areas with a valuable built environment.


ANDREEA DANI

 • Andreea Dani a studiat Arhitectura la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și la Școala Națională Superioară de Arhitectură din Grenoble (ENSAG, Franța), unde s-a specializat in Arhitectură, peisaj şi munte. Masteratul în Managementul și Auditul Mediului la Universitatea Europeană Miguel de Cervantes, Spania.

  În Grenoble a colaborat cu biroul Thierry Alicot, orientat spre arhitectură contemporană cu structură din lemn; cu Consiliul pentru Arhitectură, Urbanism şi Mediu în realizarea expoziţiei Objectif Passif (2006) şi cu Laboratorul de cercetare Arhitectură, peisaj şi munte al ENSAG.

  În 2007 s-a stabilit în Mexic, unde s-a familiarizat cu diferite tehnici de construcţie din pământ şi tehnologii ecologice aplicabile la locuinţe. Este partener fondator al asociaţiei civile Ecolocalli, A.C. al cărei misiuni este să contribuie la dezvoltarea comunitară sustenabilă în aşezări rurale, indigene.

  Timp de patru ani a fost coordonatoarea departamentului de Arhitectură al Institutului Tehnologic Superior din El Grullo.

  Din 2016 este directoarea departamentului de arhitectură durabilă al Universidad del Medio Ambiente (UMA). Din 2017 este dinamizatoarea Consiliului coordonator al rețelei Mesoameri-Kaab, care reuneşte mai mult de 30 de organizaţii din zona mezoamericană în jurul conceptului de "producţie socială a habitatului sustenabil", cu accent pe construcţii cu pamânt.

  Are acreditarea profesională de EDGE ExpertTM.

 • Andreea Dani studied architecture at the Technical University of Cluj-Napoca, Romania, and the National School of Architecture of Grenoble, France, where she specialised in Architecture, Landscape, Mountain (APM). She completed her studies with a Master in Management and Environmental Audits by the European University Miguel de Cervantes, Spain.

  In Grenoble, she collaborated with the Thierry Alicot Office, specialized in contemporary architecture with wood structure; with the Council of Architecture, Planning and Environment for the Objectif Passif (2006) and the research laboratory of Architecture, Landscape, Mountain of ENSAG.

  She moved to Mexico in 2007, where she became familiar with earth construction techniques and ecological technology applied on housing. She is a founding partner of the Ecolocalli civil association, whose mission is to contribute to the development of sustainable indigenous communities in rural areas.

  She was the coordinator of the Architecture Department of the Superior Technological Institute from El Grullo.

  Since 2016 she is the director of the department of sustainable architecture at the Universidad del Medio Ambiente (UMA). Since 2017 she is the activator of the Coordination Council of the Mesoameri-Kaab Network, which reunites more than 30 organisations from the mesoamerican area around the concept of “social production of sustainable habitat”, with a focus on earth constructions.

  She is an accredited EDGE Expert.


POPO DANES

 • Cu peste 80 de proiecte finalizate de la începutul carierei sale, Popo Danes este unul dintre cei mai influenți arhitecți indonezieni, preocupat de cultură și artă, de armonia dintre mediul construit și natură, de integrarea elementelor tradiționale în arhitectura modernă.

  Experiența și reputația lui Popo Danes depășește limitele teritoriului său natal, Bali. Cunoscut ca autor al unor proiecte rezidențiale, restaurante și resorturi din diferite colțuri ale lumii, este caștigătorul mai multor premii acordate de Institutul Indonezian al Arhitecților. Preocupările sale față de mediul înconjurător au fost recunoscute în multe aspecte, fiind de două ori câștigătorul ASEAN Energy Award la Competiţia cele mai bune practici - Categoria Clădiri Tropicale.

  Popo Danes a studiat ahitectura la Udayana University, Denpasar - Bali. În 1992 beneficiază de o bursă de studiu în Olanda oferită de Rotary.

  Este membru al Institutul Indonezian al Arhitecților, ocupând funcţia de vicepreședinte între 2002 şi 2008. Popo Danes este cunoscut și pentru aparițiile publicistice, fiind autorul mai multor cărți despre arhitectură din Bali și Indonezia. În plus este cunoscut pentru prezența sa în expoziții personale sau de grup, dar și ca speaker în diferite conferințe din Germania, Italia, Franța, Australia, Japonia, India, Vietnam, Indonezia, etc.

 • With over 80 built projects from the start of his career, Popo Danes is one of the most influential indonesian architects, with a preoccupation for culture and art, the harmony between the built and natural environment and the integration of traditional elements in modern architecture.

  His experience and reputation goes beyond the limits of his birth land, Bali. He is well known for his residential projects, restaurants and resorts in different parts of the world, and is the winner of several prizez offered by the Indonesian Institute of Architects. He is a two time winner of the ASEAN Energy Award for Best Practices Competition - Tropical Building Category as recognition for his preoccupation for the environment.

  Popo Danes studied architecture at Udayana University, Denpasar - Bali. In 1992 he took part in a Rotary Study Exchange in Netherlands. He is a member of the Indonesian Institute of Architects, and vice president during 2002 and 2008. Popo Danes is known for being the author of several architecture books in Bali and Indonesia. Moreover he is known for taking part in personal and group exhibitions and as a speaker in conferences in Germany, Italy, France, Australia, Japan, India, Vietnam, Indonesia etc.


DANIEL TABACARU

 • Daniel C. Tăbăcaru este arhitect educat în Romania (la Cluj şi Bucureşti), cu studii de masterat în Energy and Green Architecture in Beijing (Tsinghua Urban Design Institute) şi Aarhus (Aarhus School of Architecture ), şi specializare postuniversitară în Design Thinking, cu numeroase alte cursuri în Passivhaus, BREEAM, eficienţă energetică şi arhitectură sustenabilă.

  Emigrat în Norvegia în 2005, dupa o experienţă de 10 ani în diferite firme de arhitectură şi inginerie, a deschis propriul birou - RE FRAME arkitektur.

  A fost membru în consiliul administrativ al Asociaţiei Arhitecţilor Norvegieni în Bergen(2010-2012) şi Oslo(2016-2018).

  Focusul lui este pe arhitectura sustenabilă, ca rezultat al unei analize care ia în considerare atât energia untilizată în producţie, construcţie şi utilizare cât şi originea, calitatea şi impactul asupra mediului al materialor folosite.

  În ultimii ani s-a specializat pe BIM ca metoda de coroborare a informaţiilor interdisciplinare dintr-un proiect, preanalize , şi implementarea conceptelor Economiei Circulare în faza de design si execuţie. (Digital twins)

  Una din ultimele direcţii de cercetare în REFRAME este utilizarea Machine Learning (AI) şi a tehnologiilor de scanare în maparea clădirilor existente pentru Minerit Urban.

 • Daniel C. Tăbăcaru is an architect educated in Romania (Cluj and Bucharest), with Masters Degrees in Energy and Green Architecture in Beijing (Tsinghua Urban Design Institute) and Aarhus (Aarhus School of Architecture ), with a postgraduate degree in Design Thinking, with multiple courses in Passivhaus, BREEAM, Energy efficiency and sustainable architecture.

  He emigrated in Norway in 2005 and after 10 years of experience in different architecture and engineering offices, he founded his own practice - RE FRAME arkitektur.

  He was a member of the administrative council of the Association of Norwegian Architects in Bergen(2010-2012) and Oslo(2016-2018).

  His main focus is sustainable architecture, as the result of an analysis based on the energy used in production, construction and use, as well as the origin, quality and impact on the environment of the materials used.

  In the last years he specialized in BIM as a method of corroboration of the interdisciplinary information in a project, pre analysis and implementation of Circular Economy concepts in the design and building phase. (DIgital Twins)

  One of the last research directions in REFRAME is using Machine Learning (AI) and scanning technologies in mapping the existing buildings for Urban Mining.

© 2019 Batra